Tôi thông tim

Trn Bình Nam

 

Năm trưc (2011) ly hng t cm nhn “văn v” ca bn Vũ Đình Minh sau khi bn y m cưm mt và bn thy “bu tri xanh hơn, mây trng hơn, hoa nhiu màu sc hơn và cuc đi bng đp hơn” tôi cũng chia s v m cưm mt ca tôi vi đc gi.

Không ng bài viết đó đưc các bn và đc gi có th lc yếu lưu ý vì đôi mt có “cưm” lái xe bt đu thy s và đc sách thy khó khăn. Nhiu bn đã vưt qua ni s đi gp bác sĩ khám mt và m mt. S, vì đôi mt là hai viên ngc quý tri cho, tt nht là không nên chm đến. Hãy k vài trưng hp như bn Lý Đãi, giáo sư Phm Cao Dương ca đi hc UCLA, ông Bùi Tín Paris, và bn Lưu Văn Thăng ca tôi Portland, Oregon đã có lch trình m cưm mt. Chúc bn Thăng may mn.

Rút kinh nghim mt câu chuyn cá nhân nhưng cũng hu ích đó, hôm nay tôi xin k chuyn “tôi thông tim”.

Tim quan trng hơn mt. Mt hư, đi bun nhưng không chết. Trái li tim ngưng đp là chết. Cho nên khi nói đến m tim hay nh hơn là “thông tim” ai trong chúng ta cũng rt e ngi. Thế nhưng khi các ch dn bnh trng cho thy cn thì cũng phi làm thôi. Đó là tiến trình dn đến vic thông tim tôi hôm 30 Jan. 2012 ti bnh vin chuyên v tim thuc Presbyterian Community Hospital thành ph Whittier qun Los Angeles bi bác sĩ Sudhaker Nayak.

Chuyn vn hành chi tiết ca qu tim phi dành cho các bác sĩ chuyên tim (cardiologists) tôi không dám lm bàn. đây tôi ch nhc li vài điu cơ bn các thy dy Vn Vt đã dy chúng ta các năm cui ca chương trình Đ nh cp trưc khi đi thi Tú Tài, ban A hc k hơn, Ban B hc căn bn, Ban C hc chút chút.

Các b phn trong cơ th con ngưi đu cn có dưng khí (oxygene)  đ hot đng. Máu ly dưng khí t hai lá phi tr thành màu đ chy theo các đng mch (arteries) mang dưng khí đến cho các b phn trong cơ th. Sau khi nhưng dưng khí cho các b phn, máu tr thành đen theo mt h thng tĩnh mch (veines) chy v phi. Dưng khí trong khí tri chúng ta hít vào phi s làm cho máu đen thành đ … vào đng mch…  đi nuôi các b phn … và c thế máu lưu thông tun hoàn, mt phút trung bình t 60 đến 90 vòng tùy ngưi, tùy tui. Cơ th làm vic và chúng ta sng. 

Nưc ng trong thành ph vào mi nhà (m vòi là chy ra) do mt h thng bơm cc mnh. Thì máu mun lưu thông trong cơ th cũng phi có mt cái bơm. Cái bơm đó là qu tim. Qu tim có tt c các cơ phn ca mt cái bơm: thân bơm, các “van” đóng m ng dn vào, dn ra. 

Ch khác qu tim có hai cái bơm trong cùng mt thân bơm. Bơm bên trái bơm máu đ đi ra các b phn. Bơm bên phi bơm máu đen vào phi. Mi bơm có hai “van”, tng cng qu tim có 4 “van”.

CoronaryArteriesCái khác căn bn là nếu thân ca cái bơm nưc ch là mt khi thép, thì thân ca qu tim là mt b phn ca cơ th cn đưc cung cp máu đ đ làm vic. Bi vy ông tri đã tính sn. Máu đ t tim ra trưc khi chy khp cơ th ông không quên tách ra 4 hay 5 mch nh gì đó chy vào các bp tht ca qu tim. Các mch này gi là “mch máu tim” (coronary arteries). Đa s chuyn rc ri v tim là do các “mch máu tim” này. Khi chúng nght, máu không vào đ, tim bơm yếu hoc không bơm na, sinh ra Heart Attack  (nhi máu cơ tim).

Có mt s bnh tim khác do bm sinh hay tai nn như bp tht tim yếu, các “van”  m không đ rng (valve stenosed) hay đóng không kín (valve resurgitation), đng mch chính có nơi quá mng và phng ra (aortic aneurysm) …

Bác sĩ tim đu tiên ca tôi là bác sĩ  Nguyn Phúc Vĩnh Khiêm ph Bolsa, Little Sài gòn khang các năm 2001 - 2004. Tôi thy mt ngc, thnh thang thy ran ran đau vài ba giây đng h trong lng ngc. Ông khám, cho làm EKG (electrocardiogram), siêu âm tim (echocardiogram) đi đôi vi Treadmill Test và kết lun “không có gì nghiêm trng”. Ông cho thuc “atenolol” liu nh ung cm chng. Sau đó 6 tháng tái khám mt ln, mi năm làm li treadmill test và siêu âm .

Năm 2004 tôi v San Diego, bác sĩ tim mi ca tôi là ông  Malhar  Patel, làm vic ti Scripps Clinic, mt bác sĩ mi ra trưng, rt nh nh vi bnh nhân. Làm gì ông cũng gii thích t m dù tôi không hiu bao nhiêu nhng gì ông gii thích. Tôi đến ông sau khi tim bng nhiên đp tht nhanh đến 120 nhp/phút . Khám, th nghim y khoa  đ th, ông kết lun tôi b chng Atrial Fibrillation (h thng đin điu hòa tim đp b ri lon). Ông cha bng Electrocardioversion, dùng mt dòng đin đp mnh vào tim, ông nói “cho nó s” đ tr li chy bình thưng. Mà qu tim ca tôi “s” ông tht. Sau khi đánh thuc mê, cho đin git mt giây đng h nó tr li đp bình thưng 60 -80 nhp/phút t đó đến nay. Ngoài thuc Atenolol, ông cho thêm 2 th thuc: (1) Coumadin làm loãng máu đ máu không đóng cc trong tim.  Ông gii thích mt cách n tưng rng máu đông cc khi “vui” nó chy lên đu sinh ra stroke (đt try). Ông còn cho biết  thuc Coumadin là mt “con dao hai lưi”, nó giúp tránh stroke, nhưng vô ý quá liu lưng nó làm loãng máu đến đ chy máu trong bao t sinh ra t vong. Cơ s y khoa nào cũng có mt nhà thương coumadin  (coumadin clinic) theo dõi đ loãng ca máu và thay đi liu lưng thuc khi cn. Th thuc th (2) bác sĩ Patell cho tôi là thuc Propafenone đ kim soát Atrial Fibrillation.

Năm 2007 tôi v Redondo Beach, qun Los Angeles. Cardiologist mi là bác sĩ Gary Kissel, thuc Family Medical Center, mt bác sĩ tng làm căn c Cam Ranh trong thi gian chiến tranh Vit Nam nay đã cao niên. Vn gi lch trình tái khám hng 6 tháng. Sau mt Treadmill và Echo Test, ông cho tôi làm “Nuclear Treadmill Test”  vì nghi coronary arteries  b nght. Test này chp hình bng tia X các mch máu vào tim sau khi chích mt cht có phóng x vào máu đ thy rõ các coronary arteries nght đến mc đ nào. Kết qu: không nght đến đ phi can thip. Tiếp tc thuc như San Diego.

Đu năm 2011 tôi dn v Norwalk, cũng thuc qun Los Angeles. Bác sĩ tim là Sudhaker Nayak – như tôi đã gii thiu. Sau 2 Treadmill và Echo tests vào tháng 6/2011 và tháng 12/2011 ông cho biết có hai điu quan tâm: (1) van dưi bên phi (tricuspid valve) nhn máu t các tĩnh mch v đ chun b bơm vào phi có th b h, và (2) các coronary arteries có du hiu b nght. Ông đ ngh soi tim (Angiography) và nếu cần kết hợp với thông tim (Angioplasty). Nghe “thông tim” tôi git  mình. Tôi vn bo th không thích bt c th nghim nào đưa km, kéo, dây nh vào trong cơ th. Y khoa Hoa Kỳ tiến b nht thế  gii, nhưng nếu cu sng đưc nhiu ngưi thì s sai lm y khoa cũng làm chết nhiu bnh nhân nht trên thế gii. Bác sĩ Nayak gii thích thông tim là thc mt ng mm rng rut vào k háng (groin) theo đng mch chính đưa dn vào tim đến tn các coronary arteries. ng s bơm vào tim mt cht thuc nhum (dye) tia X có th chp đưc giúp ông ta thy đưc tn mt máu chy vào và ra qua các “van” như  thế nào và quan trng nht là các mch tim nght đến c nào. Ông nói thông tim khác vi Nuclear Treadmill test ch, nuclear test ch thy mch tim nght hay không ch không làm

gì lúc đó và ch biết tình trng hot đng ca các van mt cách tương đi thôi. Trái li thông tim cho biết các van kín hay h mt cách rõ ràng hơn và nếu thy mch tim b nght có th đt vào mch tim mt khâu kim loi (stent) ging như cái khâu dùng đ đy kim ca các bà nội trợ khi may vá đ làm thông mch tim (tc là t angiography chuyn qua angioplasty).

Tôi ngi không mun thông tim, và gi hi ý kiến bác sĩ Patell. Ông Patell nói xem kết qu ca test tháng 12/2011 ông đng ý vi bác sĩ Nayak cn thông tim. Ông thuyết phc tôi rng “không chu thông tim ông s sng trong lo âu không biết s b heart attack (nhi máu cơ tim) lúc nào. Thông tim đ biết chc mch tim không b nght hoc nếu nght thì đưc thông ngay và tránh đưc s lo lng.”

Bác sĩ Nayak cho hn ngày 30/1/2012 thông tim. Phương Tâm, trưng n ch tôi đến bnh vin tim ca Whittier Community Hospital vào bui sáng. Bà y tá Ruth làm mi th tc chun b thông thưng.  Gn IV … cho nưc thuc vào đ chun b sc và bù 12 gi qua không đưc phép ăn ung gì. Nm dài trên giưng bnh nhân, tôi phi tr li mt  trăm th câu hi và ký mt lot giy t chu tt c trách nhim tránh mi liên đi cho bnh vin và bác sĩ (tr trưng hp sai lm y khoa – mal practices). Bà Ruth hi tôi: “ông có s không?” Tht tình tôi nói: “không”. Bà cưi ri cho tôi mt viên Valium và  mt viên Benadryl khá b. Bà nói: “đ ông cm thy thoi mái” .

Tôi mơ màng thy mt ông y tá to con đy giưng tôi đi qua my dãy hành lang vào mt phòng máy móc ngn ngang, trên đu tôi là mt ngn đèn pha. ….. . Thế ri …

M choàng mt, tôi có cm giác như va chp mt qua mt gic ng ngn. Không thy ngn đèn pha trên đu. Ngưi ta đã đy tôi v phòng cũ. Đng h trên tưng ch 4:00PM. Tôi nh ln cui đng h ch 1:30PM.

Tôi không thy mt và ch cm thy cn cn bi mt miếng băng dày bên k háng phi (right groin).Tôi không biết chc bác sĩ đã  làm gì chưa. T sáng bà nurse Ruth bo bác sĩ Nayak là mt “good doctor”, và s là ngưi thông tim cho tôi, thì t sáng đến gi này tôi chng thy bóng dáng ông đâu c.

Bà Ruth vào, tôi hi “đã thông tim chưa?” Bà nói: “xong c ri, con gái ông s tr li và bác sĩ Nayak s vào thăm ông”. Tôi hi: “Bác sĩ có b khâu kim loi (stents) và mch tim tôi không?”, bà nói “bác sĩ s nói cho ông biết”

Hơn 2 gi sau bác sĩ Nayak vào thăm cho biết các mch tim chính không b nght, ch có mt mch nh nght 30%, và không cn cái stents nào c. Tin không vui là ông xác nhn cái tricuspid valve đưa máu đen v tim đ đưc bơm vào phi b h nhiu và ông s gii thiu mt bác sĩ chuyên môn v “van tim” đ xem cn làm gì.

Tôi vui mng biết cơ th m cha cho vn còn y nguyên không có vt l trong ngưi.

Mưi gi ti, bà Ruth cho Phương Tâm ch tôi v sau khi dn dò nhng gì cn thiết: đng làm đng tác th thao mnh, đng khom mình trong 10 ngày, đng lái xe 2 ngày và không thuc men gì thêm, ngoài vic tiếp tc ung các thuc đang ung. Ngày hôm sau g nh băng ra, tm bình thưng . Gi 911 nếu thy bp chân đi màu, nhit đ lên cao  trên 101o F , đau nơi vùng tim, nhp tim đp bt thưng.

Tôi gp bác sĩ Nayak li ngày 6/2.  Ông chia vui đã thông tim tt đp, không đt stents, không biến chng. Tôi cám ơn bác sĩ Nayak, bà Ruth, Phương Tâm và s lo lng ca my đa con tôi cũng như ca vài bn thân phương xa. Cám ơn đc gi đã chu khó chia s kinh nghim thông tim ca tôi.

 

Trn Bình Nam

7 Feb. 2012

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com